- חיפוש -

סמינר #3 שור הבר ולויתן: על אדם ומדינה

מערכת

הקמתה של מדינת ישראל היא מן המאורעות החשובים ביותר בתולדות העם היהודי. לאחר אלפי שנות גלות, חזר עם ישראל אל המרחב הפוליטי והקים מדינה ריבונית שבמסגרתה הוא מסוגל להגן על עצמו ולקבל אחריות מלאה על כל תחומי החיים.

עובדה זו כלל אינה מובנת מאליה. חזון הקמת המדינה נתקל בספקנות רבה, ותהליך ההקמה שלה היה רצוף קשיים ואתגרים שנדמו בלתי אפשריים. עם זאת, בעשורים שחלפו מאז הקמתה של מדינת ישראל היא קנתה לה ביסוס יציב ומקום של כבוד בין האומות. אין פירוש הדבר כי לא נותרו אתגרים בתחומים אלה, אולם ההתמודדות עמם אינה ממלאת עוד את סדר היום הציבורי.

אך הקמת המדינה הציבה אתגר ייחודי עבור רבנים והוגי דעות ציונים דתיים, והוא השאלה כיצד צריכה מדינתו של עם ישראל להיראות. הם כמובן הכירו בכך שבהווה רובו של עם ישראל אינו מעוניין בהכרח לנהל את המדינה על פי חוקי התורה, אולם הדבר לא גרע מן החשיבות של ניסוח האידיאל התורני שאליו יש לשאוף.

במבט ראשון אידיאל זה נראה פשוט לניסוח, ואף הצדקתו נדמית כדבר המובן מאליו. אם נקודת המוצא היא מחויבות לתורה ולמצוות, הרי גם קריאה מרפרפת בתורה מלמדת כי היא מלאה במצוות הנוגעות לא רק לאדם הפרטי או לקהילה אלא למסגרת של מדינה, כגון דיני מלחמה והמשפט הפלילי. מצוות אלה לא נתקיימו במשך תקופה ארוכה כתוצאה מאונס, שנבע מחורבן הממלכה היהודית ואובדן עצמאותה הפוליטית. עם חידושה של עצמאות זו, אך מתבקש הוא לשוב ולקיים אותן. בתרגום למונחים המשמשים אותנו כיום, פירוש הדבר הוא כי הן צורת המשטר והן חוקי המדינה, ייקבעו באופן בלעדי על פי התורה ומצוותיה.

ברם ברגע שניגשים למימושו של אידיאל זה, נתקלים מיד בקשיים. קשיים אלה נובעים קודם כל מכך שעצם הניסיון להציע חוקים מתוך התורה עבור המדינה, הוא שינוי משמעותי מאד לעומת כל מה שהיה מוכר במסורת של מאות שנים. אין בידנו דין וחשבון מפורט על האופן שבו התנהלו ממלכות ישראל בעבר. קל וחומר שאין בידינו חזון מפורט ומעשי לאידיאל התורני שעל פיו מדינת ישראל צריכה להתנהל היום.

האתגר ליישם את התורה בעולם המודרני קיים לא רק בסוגיות של מחשבה מדינית, אולם בניגוד לתחומים אחרים כמו דת ומדע, שהעיסוק בהם יכול להישאר בעיקרו תיאורטי, או אפילו פסיקת הלכה שנבחנת לכל היותר בשאלה האם היא פרשנות נכונה של המקורות והאם היא תתקבל על הציבור, הרי שבמחשבה המדינית האתגר הוא להציב אידיאל שיהיה לא רק נאמן למסורת היהודית, אלא גם יוכל להתממש בפועל ולהציע עקרונות על פיהם ניתן לנהל ולקיים מדינה ריבונית מודרנית. על אף כל מה שנכתב בסוגיה זו, אתגר זה עדיין מוטל לפתחנו.

הכרת הערך המוחלט

"אם נהייתי דתי", אמר פעם בראיון הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ), "הרי זה למרות בית הספר הדתי". בעוקצנות האופיינית, תמצת

עושה שלום במרומיו

השנה החולפת הנכיחה את חוסר המילים. מילים רבות שנאמרו לא הצליחו להישמע במשך שנה בין שני עברי המתרס הישראלי עד

הפוליטיקה של האל

מארק לילה (Mark Lilla) הוא פרופסור למדעי הרוח באוניברסיטת קולומביה, העוסק במדע המדינה ובהיסטוריה של הרעיונות. ספרו "האל שנולד מת"

לעזאזל האתיקה

מחזור למוצאי שמחת תורה מה היא אתיקה זו?…מה היא? תורה כלשהי? או מה?… איי, לקריירה הם מומחים דווקא! לעזאזל האתיקה!פיודור דוסטוייבסקי,

בין דם לדם

א. נוראים הימים. נוראים ואיומים.ואלוהים כה-רחוק, כה-רחוק.רחוק מאתנו כי רחקנו מאתו…בחוצות ירושלים משוטטים אנשים מוכי-חרדה.התמהון על פניהם והיאוש בעיניהם.היום –

אובססיבי לאלוהים

בתאריך 7 ביוני 1964 התקיים במונטריאול שבקנדה סימפוזיון לכותבים יהודיים בשפה האנגלית. בסימפוזיון השתתפו המשורר היידי, העורך והמבקר מלך רביץ'